Voorwaarden

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden (2014).

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van
Q Nails en op alle met Q Nails aangegane overeenkomsten.

1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten ertussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden, in beginsel, die bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 Indien ook de koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Q Nails is ingestemd.

1.5 De internetsite van Q Nails richt zich uitsluitend op de Nederlandstalige
markt.

1.6 Onder "koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Q Nails in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.7 Q Nails behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.8 Door het gebruik van de internetsite van Q Nails en/of plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.9 Q Nails is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met koper.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële koper tot het doen van een aanbod. Q Nails is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt

2.3 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

2.4 Een aanbod van de potentiële koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in een van de volgende omstandigheden:

De potentiële koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij of zij zou willen ontvangen;

Een offerte door de koper is getekend en door Q Nails is ontvangen ingeval door Q Nails een op naam gestelde offerte is uitgebracht;

De potentiële koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data aan Q Nails via elektronische weg is verzonden en door Q Nails is ontvangen.

2.5 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is overhandigd dan wel, in geval dat het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door de Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door
Q Nails herroepen worden in geval de koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Q Nails de koper dit binnen tien (10) dagen na de ontvangst van de bestelling mededelen.

2.6 Koper en Q Nails komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
De elektronische bestanden van Q Nails gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.7 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zou nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.
Q Nails garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie
et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen waaronder eventuele kleurverschillen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

2.8 Opleidingen, cursussen en workshops
Iedere cursist is bij inschrijving tot een aanbetaling verplicht.
Eventuele aanspraak op deelname aan een door Q Nails te geven opleiding, cursus of workshop is uitsluitend mogelijk na ontvangst van een schriftelijke door Q Nails afgegeven deelname bevestiging (inschrijving).
De aanbetaling dient tenminste 7 dagen voor aanvang van de desbetreffende cursus te zijn voldaan.
Het restant van lesgelden en kosten van het daar toe noodzakelijke lespakket dienen op de eerste cursusdag te worden voldaan.

Annulering.
Indien een cursist tijdens de cursus besluit de cursus niet langer te volgen, vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats.
Aangeschafte pakketten worden na aanschaf uw eigendom en worden/kunnen nimmer door Q Nails worden teruggenomen.

Verhindering van de cursist.
Indien de cursist voor de complete opleiding verhinderd is, is vervanging door een andere cursist mogelijk, mits de vervanger uiterlijk 1 week voor de eerste cursusdag wordt aangemeld bij Q Nails.
Voor deze vervanging zijn geen extra kosten verschuldigd.
De cursist verbindt zich tot het volgen van alle tot de opleiding behorende lessen.
Het is mogelijk om per cursus 1 les te verzetten.
Bij meer dan 1 verschoven lesdag per cursus wordt bij elke volgende verschuiving per lesdag € 25,00 administratiekosten berekend.
Bij annulering van een les zal er nimmer sprake zijn van geheel of gedeeltelijke restitutie van de lesdag.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting (BTW).

3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

3.3 De koper is de prijs verschuldigd die Q Nails in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Q Nails worden gecorrigeerd.

3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt aan de koper gecommuniceerd.

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de koper de bestelling annuleren dan wel de overeenkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Q Nails.

4. Betaling

4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden
betaald:

Vooruitbetaling / PayPal / Ideal / Contant (Afhalen).

Q Nails kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

4.2 Van de overige betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden, waaronder een controle op de kredietwaardigheid en authentificatie van de potentiële koper, als ook autorisatie, is voldaan.

4.3 In het geval door Q Nails een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder als dan te stellen en over te komen voorwaarden.

4.4 In het geval voor een betaalwijze wordt gekozen met een creditcard dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Q Nails is geen partij in de relatie tussen de koper en de kaartuitgever.

4.5 Bij niet of niet-tijdige betaling door de Koper is de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 2 % per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.

4.6 Ten laste van de koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Q Nails als gevolg van de niet nakoming door de koper van diens
(betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.

4.7 In geval van niet-tijdige betaling is Q Nails bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

5. Levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Q Nails ernaar om bestellingen binnen 2 werkdagen te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met een uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Q Nails kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Q Nails streeft ernaar vertragingen binnen twee (2) werkdagen per e-mail aan de koper te melden.

5.3 Leveringen vinden plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Bij betaling met behulp van een creditcard dient Q Nails de eisen in acht te nemen zoals die door dergelijke kaartuitgevers aan de plaats van levering worden gesteld. Een en ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan de koper.

5.4 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper.

5.5 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

6. Ruilen en herroepingsrecht

6.1 De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Ruilen is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur.
De koper krijgt zijn geld terug.

7. Tevredenheidsgarantie

7.1 De koper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht uit te oefenen binnen 7 werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingrecht zijn uitgezonderd producten waarvan de verzegeling (seal) verbroken is.

7.2 Indien de koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Q Nails zorg voor de terugbetaling binnen 30 dagen van het door de koper aan Q Nails betaalde bedrag.

7.3 Het herroepingsrecht zoals vermeld in 7.1 is alleen van toepassing op ongebruikte en onbeschadigde producten, dit ter beoordeling van Q Nails.

7.4 De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de
koper.

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de koper over, nadat de koper al hetgeen de koper ter zake van enige overeenkomst met Q Nails is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

8.2 De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

9. Garantie en aansprakelijkheid

9.1 Voor door Q Nails geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Q Nails vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loketfunctie.

9.2 Q Nails is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Q Nails.
Q Nails is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

9.3 Indien Q Nails, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

9.4 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Q Nails of de fabrikant zijn verricht;

Indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;

Indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

9.5 De koper is gehouden Q Nails te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Q Nails mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper dienen te komen.

9.6 Het is mogelijk dat Q Nails op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Q Nails is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

10. Overmacht

10.1 In geval van overmacht is Q Nails niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een
(telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

11. Intellectuele eigendom

11.1 De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Q Nails, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

11.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

11.3 Het is de koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Q Nails, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

11.4 Copyright en disclaimer
Overname van informatie (tekst en afbeeldingen) is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Voor vragen over copyright en het gebruik van de informatie op deze site kunt u contact opnemen met de Q Nails.

Hoewel de informatie op deze website met grote zorg is samengesteld, sluit Q Nails alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot de informatie die, in welke vorm dan ook, via deze site wordt aangeboden. Het opnemen van een afbeelding of verwijzing is uitsluitend bedoeld als een bron van informatie voor de bezoeker en mag op generlei wijze als instemming, goedkeuring of afkeuring worden uitgelegd, noch kunnen daaraan rechten worden ontleend.
Bij een enkele afbeelding is het ons niet gelukt de rechthebbende te achterhalen. Meent u aanspraak te kunnen maken op één van de beelden, dan verzoeken wij u contact met Q Nails op te nemen.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.

12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk
uitgesloten.

12.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van
Q Nails of overeenkomsten gesloten met Q Nails worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

13. Diversen

Q Nails is gevestigd te Spijkenisse en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24399201.
Het BTW identificatienummer is NL178591981B01.

Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan:

Q Nails Nagelstudio, Opleidingen, Groothandel & Webshop
A. VersluysPoelmanstraat 2
3207 SJ Spijkenisse,

of naar het e-mailadres zoals staat aangegeven op de internetsite.